Algemene voorwaarden


I Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het totstandkomen en uitvoeren van alle verbintenissen tussen Koniaga hierna te noemen “Dierenvoeding J.Vandenberghe ”, en haar afnemers en opdrachtgevers, hierna te noemen “koper”.

I Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het totstandkomen en uitvoeren van alle verbintenissen tussen Dierenvoeding J.Vandenberghe Veevoeders B.V., hierna te noemen “Dierenvoeding J.Vandenberghe”, en haar afnemers en opdrachtgevers, hierna te noemen “koper”.
 2. Dierenvoeding J.Vandenberghe is gebonden aan Good Manufactoring Practice (GMP+) condities en alle verbintenissen zullen onder deze condities worden uitgevoerd. Indien een van de hiernavolgende bepalingen strijdig is met of uitgebreider is dan deze condities, dan prevaleren de GMP+ condities.
 3. Afwijkingen, aanvullingen en bedingen strijdig met deze voorwaarden zijn voor Dierenvoeding J.Vandenberghe slechts bindend, indien en voor zover deze door haar schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 4. In geval van gebleken strijdigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden met wettelijk voorschriften zal die bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven dan wel, als dat niet mogelijk blijkt, niet van toepassing blijft. De overige bepalingen blijven gehandhaafd.
 5. Als ook koper gebruik maakt van algemene voorwaarden, dan zullen steeds de algemene voorwaarden van Dierenvoeding J.Vandenberghe van toepassing zijn met uitsluiting van alle door koper gehanteerde bepalingen, ongeacht of een daarin geregeld onderwerp al dan niet ook in de voorwaarden van Dierenvoeding J.Vandenberghe is geregeld.

II Offerte en acceptatie

 1. Alle offertes door of namens Dierenvoeding J.Vandenberghe of een van haar medewerkers gedaan, ook indien deze niet bevoegd was, tot levering van zaken of het verrichten van diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen altijd worden herroepen.
 2. Overeenkomsten komen tot stand door mondelinge of schriftelijke acceptatie door Dierenvoeding J.Vandenberghe. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk, gaat koper akkoord met het privacybeleid (https://www.dierenvoeding-jvandenberghe.be/privacybeleid) van Dierenvoeding J.Vandenberghe.
 3. Ingeval Dierenvoeding J.Vandenberghe de overeenkomst niet schriftelijk heeft geaccepteerd vormt het enkele feit van de aflevering c.q. het verrichten van de dienst door Dierenvoeding J.Vandenberghe en ontvangst dan wel aanvaarding door koper voldoende bewijs van het bestaan van de overeenkomst.
 4. Dierenvoeding J.Vandenberghe heeft het recht een offerte die koper heeft geaccepteerd, binnen vier werkdagen na acceptatie, te herroepen, indien Dierenvoeding J.Vandenberghe om haar moverende redenen de overeenkomst niet wil aangaan.
 5. Indien koper een order plaatst met beding van enige prijs of voorwaarde die, al is het op enig ondergeschikt punt, afwijkt van het aanbod of het nader tussen partijen overeengekomen, zal de beoogde overeenkomst niet tot stand komen.

III Prijsverhogingen

 1. Dierenvoeding J.Vandenberghe heeft het recht alle haar ter zake van haar onderneming door enige overheid opgelegde lasten, belasting of verhogingen daarvan indien deze meer dan 10% bedraagt, afgekondigd na het tot stand komen van een overeenkomst, aan koper door te berekenen.
 2. Transportkosten of verhogingen daarvan met tenminste 10%, die Dierenvoeding J.Vandenberghe dient te maken in verband met bijzondere omstandigheden, zowel ter zake van de tijdige aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten als de afvoer van af te leveren zaken, alsmede wezenlijke verhogingen van verschuldigde assurantiepremies, uit welke hoofde ook, kunnen door haar altijd aan koper worden doorberekend.
 3. Prijsverhogingen als bedoeld in sub 1 en 2 geven koper het recht de overeenkomst te ontbinden, middels aangetekend schrijven, maar uitsluitend als dat gebeurd uiterlijk op de tweede werkdag na mededeling van Dierenvoeding J.Vandenberghe daarover.

IV Aflevering

 1. De aflevering van zaken door de verkoper aan koper vindt plaats op het tijdstip van verladen ter plaatse waar de verkochte zaken door de verkoper ter verlading worden aangeboden, ongeacht wie het vervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking stelt of de kosten van het vervoer draagt. Aflevering van zaken bij grensoverschrijdend vervoer vindt plaats volgens Incotermconditie: af fabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Koper verleent Dierenvoeding J.Vandenberghe het recht te allen tijde een splitsbare order in twee of meer gedeeltes af te leveren en die gedeeltes terstond en desgewenst afzonderlijk in rekening te brengen.
 3. Zaken die zijn verkocht zijn vanaf het moment van aflevering voor risico van koper.
 4. Indien partijen zijn overeengekomen dat aflevering zal plaatsvinden op het bedrijf van koper, dan zal koper zorgdragen en aan Dierenvoeding J.Vandenberghe garanderen, dat silo’s en andere opslagplaatsen, waarin of waar Dierenvoeding J.Vandenberghe de af te leveren zaken dient te lossen, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 5. Afgeleverde zaken worden niet door Dierenvoeding J.Vandenberghe teruggenomen. Indien, om welke reden ook, Dierenvoeding J.Vandenberghe uitdrukkelijk aan koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van koper worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
 6. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij verzuim dient koper Dierenvoeding J.Vandenberghe schriftelijk in gebreke te stellen.

V Reclame

 1. Koper dient de door hem gekochte zaak bij ontvangst direct te controleren of te laten controleren voor wat betreft hoeveelheid, gewicht, soort, samenstelling, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onmiddellijk na ontvangst aan Dierenvoeding J.Vandenberghe te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.
 2. In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin ze verkeert op het tijdstip van de aflevering.
 3. Zaken, waarover door koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daarvoor geschikte plaats ter beschikking van Dierenvoeding J.Vandenberghe worden gehouden, aan wie bovendien vlot toegang daartoe zal worden verleend.
 4. Indien koper niet binnen twee dagen na aflevering heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd of het sub 3 gestelde niet is nagekomen zal koper geacht worden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard.
 5. Een eventuele bemonstering zal door een monsternemer of andere daartoe bevoegde deskundige naar keuze van Dierenvoeding J.Vandenberghe geschieden; de namens beide partijen verzegelde monsters leveren tussen partijen onweerlegbaar bewijs op ter zake van de samenstelling, kwaliteit en staat van de producten ten tijde van de monsterneming.
 6. Onderzoek van monsters zal worden opgedragen aan een door Dierenvoeding J.Vandenberghe aan te wijzen, daartoe geëigend instituut.
 7. De kosten verbonden aan bemonstering en onderzoek daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever tot bemonstering.

VI Gewicht / droge stof / voederwaarden

 1. De door koper te bestellen hoeveelheden dienen te geschieden in hele of halve vrachten. Facturering geschiedt op basis van het feitelijk door Dierenvoeding J.Vandenberghe geladen gewicht, gestaafd door weegbescheiden van een officiële weegbrug.
 2. Indien op drogestofgehalte is (ver) (ge)kocht zal het door Dierenvoeding J.Vandenberghe gehanteerde en door bescheiden aangetoonde drogestofgehalte uitgangspunt zijn voor de facturering. Indien omtrent het afgeleverde drogestofgehalte verschil van inzicht be- of ontstaat, zal op verzoek van de meest gerede partij een (her)bemonstering plaatsvinden. (Her)bemonstering dient tijdens, of direct na lossing plaats te vinden en kan niet later geschieden dan twee dagen na lossing. Dierenvoeding J.Vandenberghe dient omtrent de (her)bemonstering vooraf te worden geïnformeerd, op een zodanig tijdstip dat Dierenvoeding J.Vandenberghe in staat is de (her)bemonstering zelf, of middels een door haar aan te wijzen deskundige bij te wonen. Afwijkingen van het drogestofgehalte van minder dan de toleranties zoals beschreven in de Diervoederwetgeving worden niet in aanmerking genomen.


VII Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Dierenvoeding J.Vandenberghe geleverde zaken blijven eigendom van Dierenvoeding J.Vandenberghe totdat koper alle verplichtingen uit alle met Dierenvoeding J.Vandenberghe gesloten koopovereenkomsten is nagekomen, waaronder eventuele verplichtingen wegens toerekenbaar tekortkomen.
 2. Koper mag de door Dierenvoeding J.Vandenberghe afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf, in welk geval koper op zijn beurt gehouden is die zaken onder beding van eigendomsvoorbehoud af te leveren.
 3. Het is koper verboden door Dierenvoeding J.Vandenberghe geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen.
 4. Indien koper zijn verplichtingen als sub 2 en/of 3 bedoeld niet nakomt of daartoe gegronde vrees bestaat, is Dierenvoeding J.Vandenberghe gerechtigd afgeleverde zaken bij koper of derden, die de zaak voor koper houden, weg te halen of weg te doen halen, waartoe koper verplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van Dierenvoeding J.Vandenberghe een boete per dag zal worden verbeurd ter grootte van 10% van het door hem verschuldigde.
 5. Indien derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Dierenvoeding J.Vandenberghe zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht op de hoogte te stellen.
 6. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Dierenvoeding J.Vandenberghe:
  a) de vorderingen, die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Dierenvoeding J.Vandenberghe afgeleverde zaken, aan Dierenvoeding J.Vandenberghe te verpanden, bij gebreke waarvan hij Dierenvoeding J.Vandenberghe onherroepelijk machtigt zulks in zijn naam te doen;
  b) de zaak, waarvan de afgeleverde zaak bestanddeel is geworden of waarmede de afgeleverde zaak is vermengd dan wel een nieuwe zaak heeft gevormd, aan Dierenvoeding J.Vandenberghe te verpanden, bij gebreke waarvan hij Dierenvoeding J.Vandenberghe onherroepelijk machtigt zulks in zijn naam te doen;
  c) de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te merken als herkenbaar eigendom van Dierenvoeding J.Vandenberghe;
  d) op andere wijzen medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die Dierenvoeding J.Vandenberghe wil treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf;
  e) alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Dierenvoeding J.Vandenberghe op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.

VIII Aansprakelijkheid

 1. Dierenvoeding J.Vandenberghe is, met uitzondering van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een haar door een derde afgeleverde grondstof dan wel een door een derde aan haar afgeleverd gereed product of halffabrikaat.
 2. In geval van aansprakelijkheid van Dierenvoeding J.Vandenberghe ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdens het productieproces of in verband daarmede, of van enige andere handeling, welke Dierenvoeding J.Vandenberghe heeft verricht of die aan haar kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als sub 1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekerring gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt; indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende levering of verrichte dienst, met een maximum van € 45.000,-.
 3. Op gebreken in de door Dierenvoeding J.Vandenberghe geleverde zaken of verrichte diensten dient koper binnen twee werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren, jegens Dierenvoeding J.Vandenberghe een beroep te doen.
 4. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Dierenvoeding J.Vandenberghe ter zake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van zes maanden na het tijdstip van aflevering.
 5. De aansprakelijkheid van Dierenvoeding J.Vandenberghe voor schade, die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden van personen, die niet in zijn dienst zijn, doch van wier diensten hij gebruik maakt, zal zijn beperkt overeenkomstig het sub 2 gestelde.
 6. Indien een persoon als in sub 5 bedoeld, wordt aangesproken ter zake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van Dierenvoeding J.Vandenberghe, zal hij het recht hebben zich te beroepen op iedere door Dierenvoeding J.Vandenberghe jegens dienst wederpartij bedongen aansprakelijkheidsbeperking of –uitsluiting.
 7. Dierenvoeding J.Vandenberghe zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door koper geleden gevolgschade.

IX Overgang van rechten

 1. Indien Dierenvoeding J.Vandenberghe jegens koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die de zaak bewerkt of onbewerkt, onder bijzondere titel van koper verkrijgt.

X Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de verkoper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper direct opeisbaar zijn.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betalingen terzake van leveringen door Dierenvoeding J.Vandenberghe aan een vertegenwoordiger van Dierenvoeding J.Vandenberghe zijn nooit bevrijdend.
 6. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn ter zake van de betaling van zaken, op welke wijze die ook geschiedt, komen voor rekening van koper.
 7. De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur van Dierenvoeding J.Vandenberghe binnen 7 dagen na factuurdatum. Daarna wordt de koper geacht met die factuur in te stemmen.

XI Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten verband houdende met de incasso ervan, in- of buiten rechte, voor rekening van koper. Deze kosten worden voor alsdan op tenminste 15% van het opeisbare bedrag gesteld. Indien Dierenvoeding J.Vandenberghe aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal koper ook deze vergoeden.

XII Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alles waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken ook zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Dierenvoeding J.Vandenberghe; wilde stakingen in het bedrijf van Dierenvoeding J.Vandenberghe; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de verbintenis benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Dierenvoeding J.Vandenberghe afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Dierenvoeding J.Vandenberghe heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Dierenvoeding J.Vandenberghe haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dierenvoeding J.Vandenberghe opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Dierenvoeding J.Vandenberghe is in het geval van overmacht niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.
 4. Indien Dierenvoeding J.Vandenberghe bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

XIII Ontbinding

 1. De bevoegdheid van koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van Dierenvoeding J.Vandenberghe wordt uitgesloten.
 2. Een overeenkomst zal door Dierenvoeding J.Vandenberghe kunnen worden ontbonden indien:
  a) koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen;
  b) Dierenvoeding J.Vandenberghe omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Dierenvoeding J.Vandenberghe goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, onverminderd het recht van Dierenvoeding J.Vandenberghe om volledige schadevergoeding te vorderen.

XIV Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, aangegaan door Dierenvoeding J.Vandenberghe, de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, alsmede door haar verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit de sub 1 bedoelde overeenkomsten en handelingen voortvloeiend of daarmede verband houdende, ook al worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in eerste in het arrondissement Assen.

XV Privacybeleid AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 1. Op de website https://www.dierenvoeding-jvandenberghe.be/privacybeleid vindt u het privacybeleid van Dierenvoeding J.Vandenberghe m.b.t. het verzamelen, gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens van koper overeenkomstig de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 1. is gebonden aan Good Manufactoring Practice (GMP+) condities en alle verbintenissen zullen onder deze condities worden uitgevoerd. Indien een van de hiernavolgende bepalingen strijdig is met of uitgebreider is dan deze condities, dan prevaleren de GMP+ condities.
 2. Afwijkingen, aanvullingen en bedingen strijdig met deze voorwaarden zijn voor Dierenvoeding J.Vandenberghe slechts bindend, indien en voor zover deze door haar schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard.
 3. In geval van gebleken strijdigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden met wettelijk voorschriften zal die bepaling zodanig worden gelezen dat de strijdigheid wordt opgeheven dan wel, als dat niet mogelijk blijkt, niet van toepassing blijft. De overige bepalingen blijven gehandhaafd.
 4. Als ook koper gebruik maakt van algemene voorwaarden, dan zullen steeds de algemene voorwaarden van Dierenvoeding J.Vandenberghe van toepassing zijn met uitsluiting van alle door koper gehanteerde bepalingen, ongeacht of een daarin geregeld onderwerp al dan niet ook in de voorwaarden van Dierenvoeding J.Vandenberghe is geregeld.

II Offerte en acceptatie

 1. Alle offertes door of namens Dierenvoeding J.Vandenberghe of een van haar medewerkers gedaan, ook indien deze niet bevoegd was, tot levering van zaken of het verrichten van diensten, op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen altijd worden herroepen.
 2. Overeenkomsten komen tot stand door mondelinge of schriftelijke acceptatie door Dierenvoeding J.Vandenberghe. Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst, zowel mondeling als schriftelijk, gaat koper akkoord met het privacybeleid (https://www.dierenvoeding-jvandenberghe.be/privacybeleid) van Dierenvoeding J.Vandenberghe.
 3. Ingeval Dierenvoeding J.Vandenberghe de overeenkomst niet schriftelijk heeft geaccepteerd vormt het enkele feit van de aflevering c.q. het verrichten van de dienst door Dierenvoeding J.Vandenberghe en ontvangst dan wel aanvaarding door koper voldoende bewijs van het bestaan van de overeenkomst.
 4. Dierenvoeding J.Vandenberghe heeft het recht een offerte die koper heeft geaccepteerd, binnen vier werkdagen na acceptatie, te herroepen, indien Dierenvoeding J.Vandenberghe om haar moverende redenen de overeenkomst niet wil aangaan.
 5. Indien koper een order plaatst met beding van enige prijs of voorwaarde die, al is het op enig ondergeschikt punt, afwijkt van het aanbod of het nader tussen partijen overeengekomen, zal de beoogde overeenkomst niet tot stand komen.

III Prijsverhogingen

 1. Dierenvoeding J.Vandenberghe heeft het recht alle haar ter zake van haar onderneming door enige overheid opgelegde lasten, belasting of verhogingen daarvan indien deze meer dan 10% bedraagt, afgekondigd na het tot stand komen van een overeenkomst, aan koper door te berekenen.
 2. Transportkosten of verhogingen daarvan met tenminste 10%, die Dierenvoeding J.Vandenberghe dient te maken in verband met bijzondere omstandigheden, zowel ter zake van de tijdige aanvoer van grondstoffen en halffabrikaten als de afvoer van af te leveren zaken, alsmede wezenlijke verhogingen van verschuldigde assurantiepremies, uit welke hoofde ook, kunnen door haar altijd aan koper worden doorberekend.
 3. Prijsverhogingen als bedoeld in sub 1 en 2 geven koper het recht de overeenkomst te ontbinden, middels aangetekend schrijven, maar uitsluitend als dat gebeurd uiterlijk op de tweede werkdag na mededeling van Dierenvoeding J.Vandenberghe daarover.

IV Aflevering

 1. De aflevering van zaken door de verkoper aan koper vindt plaats op het tijdstip van verladen ter plaatse waar de verkochte zaken door de verkoper ter verlading worden aangeboden, ongeacht wie het vervoermiddel, waarin wordt verladen, ter beschikking stelt of de kosten van het vervoer draagt. Aflevering van zaken bij grensoverschrijdend vervoer vindt plaats volgens Incotermconditie: af fabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Koper verleent Dierenvoeding J.Vandenberghe het recht te allen tijde een splitsbare order in twee of meer gedeeltes af te leveren en die gedeeltes terstond en desgewenst afzonderlijk in rekening te brengen.
 3. Zaken die zijn verkocht zijn vanaf het moment van aflevering voor risico van koper.
 4. Indien partijen zijn overeengekomen dat aflevering zal plaatsvinden op het bedrijf van koper, dan zal koper zorgdragen en aan Dierenvoeding J.Vandenberghe garanderen, dat silo’s en andere opslagplaatsen, waarin of waar Dierenvoeding J.Vandenberghe de af te leveren zaken dient te lossen, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.
 5. Afgeleverde zaken worden niet door Dierenvoeding J.Vandenberghe teruggenomen. Indien, om welke reden ook, Dierenvoeding J.Vandenberghe uitdrukkelijk aan koper toestaat enige zaak te retourneren, zal deze steeds voor risico van koper worden vervoerd en komen laad-, transport-, opslag- en verdere daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper.
 6. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij verzuim dient koper Dierenvoeding J.Vandenberghe schriftelijk in gebreke te stellen.

V Reclame

 1. Koper dient de door hem gekochte zaak bij ontvangst direct te controleren of te laten controleren voor wat betreft hoeveelheid, gewicht, soort, samenstelling, deugdelijkheid en andere hoedanigheden en eventuele verschillen onmiddellijk na ontvangst aan Dierenvoeding J.Vandenberghe te melden onder gelijktijdige verzending van een schriftelijke bevestiging.
 2. In ieder geval zal beoordeling of de zaak beantwoordt aan hetgeen daaromtrent is overeengekomen plaatsvinden naar de toestand, waarin ze verkeert op het tijdstip van de aflevering.
 3. Zaken, waarover door koper is gereclameerd zullen door deze ongebruikt, onvermengd en onbewerkt op een daarvoor geschikte plaats ter beschikking van Dierenvoeding J.Vandenberghe worden gehouden, aan wie bovendien vlot toegang daartoe zal worden verleend.
 4. Indien koper niet binnen twee dagen na aflevering heeft gereclameerd, de reclame niet schriftelijk heeft bevestigd of het sub 3 gestelde niet is nagekomen zal koper geacht worden het afgeleverde als in alle opzichten deugdelijk te hebben aanvaard.
 5. Een eventuele bemonstering zal door een monsternemer of andere daartoe bevoegde deskundige naar keuze van Dierenvoeding J.Vandenberghe geschieden; de namens beide partijen verzegelde monsters leveren tussen partijen onweerlegbaar bewijs op ter zake van de samenstelling, kwaliteit en staat van de producten ten tijde van de monsterneming.
 6. Onderzoek van monsters zal worden opgedragen aan een door Dierenvoeding J.Vandenberghe aan te wijzen, daartoe geëigend instituut.
 7. De kosten verbonden aan bemonstering en onderzoek daarvan komen voor rekening van de opdrachtgever tot bemonstering.

VI Gewicht / droge stof / voederwaarden

 1. De door koper te bestellen hoeveelheden dienen te geschieden in hele of halve vrachten. Facturering geschiedt op basis van het feitelijk door Dierenvoeding J.Vandenberghe geladen gewicht, gestaafd door weegbescheiden van een officiële weegbrug.
 2. Indien op drogestofgehalte is (ver) (ge)kocht zal het door Dierenvoeding J.Vandenberghe gehanteerde en door bescheiden aangetoonde drogestofgehalte uitgangspunt zijn voor de facturering. Indien omtrent het afgeleverde drogestofgehalte verschil van inzicht be- of ontstaat, zal op verzoek van de meest gerede partij een (her)bemonstering plaatsvinden. (Her)bemonstering dient tijdens, of direct na lossing plaats te vinden en kan niet later geschieden dan twee dagen na lossing. Dierenvoeding J.Vandenberghe dient omtrent de (her)bemonstering vooraf te worden geïnformeerd, op een zodanig tijdstip dat Dierenvoeding J.Vandenberghe in staat is de (her)bemonstering zelf, of middels een door haar aan te wijzen deskundige bij te wonen. Afwijkingen van het drogestofgehalte van minder dan de toleranties zoals beschreven in de Diervoederwetgeving worden niet in aanmerking genomen.


VII Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Dierenvoeding J.Vandenberghe geleverde zaken blijven eigendom van Dierenvoeding J.Vandenberghe totdat koper alle verplichtingen uit alle met Dierenvoeding J.Vandenberghe gesloten koopovereenkomsten is nagekomen, waaronder eventuele verplichtingen wegens toerekenbaar tekortkomen.
 2. Koper mag de door Dierenvoeding J.Vandenberghe afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, slechts doorverkopen in de normale uitoefening van zijn bedrijf, in welk geval koper op zijn beurt gehouden is die zaken onder beding van eigendomsvoorbehoud af te leveren.
 3. Het is koper verboden door Dierenvoeding J.Vandenberghe geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of daarop enig ander recht te vestigen.
 4. Indien koper zijn verplichtingen als sub 2 en/of 3 bedoeld niet nakomt of daartoe gegronde vrees bestaat, is Dierenvoeding J.Vandenberghe gerechtigd afgeleverde zaken bij koper of derden, die de zaak voor koper houden, weg te halen of weg te doen halen, waartoe koper verplicht is alle medewerking te verschaffen, bij gebreke waarvan door hem ten gunste van Dierenvoeding J.Vandenberghe een boete per dag zal worden verbeurd ter grootte van 10% van het door hem verschuldigde.
 5. Indien derden enig recht op onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Dierenvoeding J.Vandenberghe zo snel als redelijkerwijze mag worden verwacht op de hoogte te stellen.
 6. Koper verplicht zich op eerste verzoek van Dierenvoeding J.Vandenberghe:
  a) de vorderingen, die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Dierenvoeding J.Vandenberghe afgeleverde zaken, aan Dierenvoeding J.Vandenberghe te verpanden, bij gebreke waarvan hij Dierenvoeding J.Vandenberghe onherroepelijk machtigt zulks in zijn naam te doen;
  b) de zaak, waarvan de afgeleverde zaak bestanddeel is geworden of waarmede de afgeleverde zaak is vermengd dan wel een nieuwe zaak heeft gevormd, aan Dierenvoeding J.Vandenberghe te verpanden, bij gebreke waarvan hij Dierenvoeding J.Vandenberghe onherroepelijk machtigt zulks in zijn naam te doen;
  c) de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken te merken als herkenbaar eigendom van Dierenvoeding J.Vandenberghe;
  d) op andere wijzen medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen, die Dierenvoeding J.Vandenberghe wil treffen ter bescherming van zijn eigendomsrecht en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf;
  e) alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Dierenvoeding J.Vandenberghe op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW.

VIII Aansprakelijkheid

 1. Dierenvoeding J.Vandenberghe is, met uitzondering van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor een gebrek van een afgeleverde zaak, dat het gevolg is van enig gebrek in een haar door een derde afgeleverde grondstof dan wel een door een derde aan haar afgeleverd gereed product of halffabrikaat.
 2. In geval van aansprakelijkheid van Dierenvoeding J.Vandenberghe ter zake van enig gebrek, ontstaan tijdens het productieproces of in verband daarmede, of van enige andere handeling, welke Dierenvoeding J.Vandenberghe heeft verricht of die aan haar kan worden toegerekend, zonder dat zich de omstandigheid als sub 1 genoemd voordoet, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de door de verzekerring gedane uitkering, indien en voor zover die aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt; indien de verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-factuurwaarde van de betreffende levering of verrichte dienst, met een maximum van € 45.000,-.
 3. Op gebreken in de door Dierenvoeding J.Vandenberghe geleverde zaken of verrichte diensten dient koper binnen twee werkdagen, nadat hij het gebrek heeft geconstateerd of redelijkerwijs heeft kunnen constateren, jegens Dierenvoeding J.Vandenberghe een beroep te doen.
 4. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding uit hoofde van aansprakelijkheid van Dierenvoeding J.Vandenberghe ter zake van gebreken in afgeleverde zaken of verrichte diensten zal verjaren door verloop van zes maanden na het tijdstip van aflevering.
 5. De aansprakelijkheid van Dierenvoeding J.Vandenberghe voor schade, die het gevolg is van het handelen, de fouten of nalatigheden van personen, die niet in zijn dienst zijn, doch van wier diensten hij gebruik maakt, zal zijn beperkt overeenkomstig het sub 2 gestelde.
 6. Indien een persoon als in sub 5 bedoeld, wordt aangesproken ter zake van schade, door hem toegebracht bij de uitvoering van een taak ten dienste van Dierenvoeding J.Vandenberghe, zal hij het recht hebben zich te beroepen op iedere door Dierenvoeding J.Vandenberghe jegens dienst wederpartij bedongen aansprakelijkheidsbeperking of –uitsluiting.
 7. Dierenvoeding J.Vandenberghe zal nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door koper geleden gevolgschade.

IX Overgang van rechten

 1. Indien Dierenvoeding J.Vandenberghe jegens koper enige garantie of ander recht met betrekking tot de verkochte zaak heeft of geacht wordt te hebben verleend, zal dat recht niet overgaan op degene, die de zaak bewerkt of onbewerkt, onder bijzondere titel van koper verkrijgt.

X Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 8 dagen na de factuurdatum is de verkoper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand.
 2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper direct opeisbaar zijn.
 3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betalingen terzake van leveringen door Dierenvoeding J.Vandenberghe aan een vertegenwoordiger van Dierenvoeding J.Vandenberghe zijn nooit bevrijdend.
 6. Alle kosten, provisies, belastingen en andere uitgaven, hoe ook genaamd, die verschuldigd zijn ter zake van de betaling van zaken, op welke wijze die ook geschiedt, komen voor rekening van koper.
 7. De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur van Dierenvoeding J.Vandenberghe binnen 7 dagen na factuurdatum. Daarna wordt de koper geacht met die factuur in te stemmen.

XI Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten verband houdende met de incasso ervan, in- of buiten rechte, voor rekening van koper. Deze kosten worden voor alsdan op tenminste 15% van het opeisbare bedrag gesteld. Indien Dierenvoeding J.Vandenberghe aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal koper ook deze vergoeden.

XII Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alles waardoor de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken ook zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Dierenvoeding J.Vandenberghe; wilde stakingen in het bedrijf van Dierenvoeding J.Vandenberghe; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de verbintenis benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Dierenvoeding J.Vandenberghe afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Dierenvoeding J.Vandenberghe heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Dierenvoeding J.Vandenberghe haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dierenvoeding J.Vandenberghe opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Dierenvoeding J.Vandenberghe is in het geval van overmacht niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst.
 4. Indien Dierenvoeding J.Vandenberghe bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

XIII Ontbinding

 1. De bevoegdheid van koper tot buitengerechtelijke ontbinding wegens tekortkoming van Dierenvoeding J.Vandenberghe wordt uitgesloten.
 2. Een overeenkomst zal door Dierenvoeding J.Vandenberghe kunnen worden ontbonden indien:
  a) koper zonder goede gronden geweigerd heeft de verkochte zaken in ontvangst te nemen;
  b) Dierenvoeding J.Vandenberghe omstandigheden ter kennis zijn gekomen die Dierenvoeding J.Vandenberghe goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, onverminderd het recht van Dierenvoeding J.Vandenberghe om volledige schadevergoeding te vorderen.

XIV Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle overeenkomsten, aangegaan door Dierenvoeding J.Vandenberghe, de totstandkoming, uitvoering en uitlegging daarvan, alsmede door haar verrichte handelingen is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen uit de sub 1 bedoelde overeenkomsten en handelingen voortvloeiend of daarmede verband houdende, ook al worden die geschillen slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, zullen ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in eerste in het arrondissement Assen.

XV Privacybeleid AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 1. Op de website https://www.dierenvoeding-jvandenberghe.be/privacybeleid vindt u het privacybeleid van Dierenvoeding J.Vandenberghe m.b.t. het verzamelen, gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens van koper overeenkomstig de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hoog in kwaliteit, laag in prijs!

Openingsuren:
Ma & Donderdag: 09.00 - 18.00 
Woensdag enkel via telefonische afspraak af te halen 
Vrijdag: 08.00 - 12.00 
Zaterdag: 08.00 - 16.00 
DINSDAG EN WOENSDAG GESLOTEN

Nieuwsbrief

Vul hier je gegevens in als je op de hoogte wil blijven van nieuwtjes